Capcom ยืนยัน Monster Hunter Rise ลง PC ต้นปี 2022

ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา Capcom ได้ประกาศว่าถูกเจาะระบบข้อมูลภายใน ทำให้หลังจากนั้นได้มีการปล่อยข่าวตารางกำหนดการพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมภายในบริษัทออกมาบนโลกออนไลน์

Read More →